Kontrak Pengangkutan

Sponsored link: Download Kontrak Pengangkutan
leerkontrak / kontrak van gemeenskapsdiens
.2 DIE PARTYE ERKEN AS VOLG:Dat hulle hierdie kontrak sluit om aan die vereistes van die Wet op Prokureurs . vestig deur die blote uitvoering van die bepalings van die kontrak nie, tensy aan die prosedures wat deur die Genootskap vasgestel. prokureur te dien in (tydperk die van firma vir _ kontrak)

Language: dutch
PDF pages: 15, PDF size: 0.14 MB
Report
inligting en kontrak 2010 finaal sept 08 09
Reeds sedert 2002 berei Impak Onderwysdiens BK matrikulante voor om die Matriekeindeksamen suksesvol te voltooi. Impak Onderwysdiens BK bied die volgende vier keuses aan sy leerders: A . Die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen (NSS of Staatsmatriek). Impak bied die Umalusi-eksamen in samewerking met die Onafhanklike Afrikaanse Eksamenraad (OAER) aan. Die eksamen word jaarliks in Oktober/ November afgeneem by geakkrediteerde OAER-eksamensentrums regoor Suid-Afrika en in Namibië. (Vra ook Impak se ".

Language: dutch
PDF pages: 13, PDF size: 0.28 MB
Report
voorbeeld van kontrak woodlandhills.co.za
KOOPPRYS 3.1 Die koopprys is soos vermeld in Skedule A, welke bedrag Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) teen die standaardkoers soos van toepassing op die ondertekeningsdatum insluit. Die Koper sal op die ondertekeningsdatum die deposito vermeld in Skedule A betaal aan Symington & de Kok, Symington & de Kok Gebou, Nelson Mandelarylaan 169b, Bloemfontein (verwysing S G Coetzee of G J Rehbock) om deur hulle gehou te word in 'n spesiale spaarrekening by Nedcor Bank Beperk (Corporate Saver) in terme.

Language: dutch
PDF pages: 10, PDF size: 0.21 MB
Report
Nederlands ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.